Sol8

   Lida                                                                                                                   www.sol8.manifo.com

,,szu­kając przy­jaciół... nie twórz wrogów,, ~Witka

            Witka Cytaty

witka

spoglądając duszą
doj­rzysz wszystko
                                                                        24 kwietnia 2013, 00:01Myśl 
witka

pi­gułka lekarstwa
za­war­ta jest również w słowie
                                                                        25 kwietnia 2013, 00:00 Myśl 
witka

późna godzi­na, dla ska­zańców pióra
to czas na spa­cer we śnie.
                                                                    26 kwietnia 2013, 00:18 Myśl 
witka

Sza­rość jest gra­tis, znają ją wszyscy
gorzej gdy się na niej nie poznają.
Na ko­lor, trze­ba so­bie zapracować.
                                                                      30 kwietnia 2013, 01:21 Myśl 
witka

są rzeczy których się nie robi
na­wet wrogowi
                                                                        28 kwietnia 2013, 01:52 Myśl 
witka

Sa­mopas, nie spuszcza się na­wet świni.
Nie kon­tro­lujesz wszel­kiego przy­byt­ku który jest ci da­ny,
upadasz. 

                                                                          27 kwietnia 2013, 10:22 Myśl 
witka

naj­pierw się pop­raw, za­nim ko­mu­kol­wiek
zaczniesz przyp­ra­wiać swo­je ostrogi
                                                         
                                  22 kwietnia 2013, 00:07
Myśl
witka

war­to od­wrócić wzrok
za­miast mrużyć lub mówić że wys­tar­czy mrugnąć
by nie widzieć far­bo­wanej głupo­ty, czyichś skrzyd­la­tych myśli
wpro­wadza­nych w czyn

                                                                        23 kwietnia 2013, 00:06 Myśl 
witka

i wiesz...
a ja już... dłoni nie mam
by odpowiedzieć
i po­wodów więcej
by ich szukać

z ra­na we śnie
przed przebudzeniem
doszedł do mnie głos
przyjdź do mnie
i uj­rzałem kto to

na ten głos... wołający
o dźwięku ust które znam
ten sam, który wcześniej
za­bił we mnie wszystko

i już nic nie mogę...
nie mam dłoni
już nic nie chcę

                                                                            3 maja 2013, 00:16 
witkaHAIKU

mało mnie lu­bią :)
dla­tego wsta­wię so­bie
sam, więcej fiszek :)

HAIKU
nie de­cydu­jesz
z którą głupotą mam
się zap­rzy­jaźnić

nieHAIKU
można mieć coś ze sobą, ale nieko­nie­cznie od ra­zu
aż pod sam su­fit...

nie-HAIKU
mo­je wier­sze i myśli :) były nieraz tak pokręco­ne, że sam nie wiem
ko­go miałbym spla­giato­wać :)))
nig­dy te­go nie spraw­dzałem

nie-haiku
roz­juszo­ne sępy
ty­tułem wstępu
drą sza­ty, pożerają mięso
na kościach, dzioby tępią
wciąż mu­tują, by na końcu
w os­tatnim ak­cie odsłony
kości pożreć
wszys­tko to w za­cier­ce
sym­pa­tyczne­go
at­ra­men­tu

nie-haiku
świat jest zły...
bo hmm...za dużo w nim
nieok­rze­sanych zawoalowanyc­h
narwańców

n­ie-haiku
która godzi­na?-za­pytaj zegarka...

nie-haiku
ja... jes­tem niepub­liczny
więc można mnie do wo­li
ob­rażać...


nie-haiku
ach niebo
do ciebie zaw­sze
oczy wra­cają
owie­czki smętnie
po cy­tatach la­tają
a wil­ki... śpią?

n­ie-haiku
niepam­ięcią
zapominamy
o życiu włas­nym...

nie-haiku
do­ceń każdy dzień
w którym budzisz się
ot­wierasz oczy i jeszcze
coś możesz
                                                     
                                                                    4 maja 2013, 00:12 Haiku
witka

Do Chusteczki
wypluj
słowo każde
które cię uwiera w usta...

naiwność...
ile razy
można być
tak głupim
by ko­lej­ny raz
dać się zabić...
                                                                      21 maja 2013, 13:46

witka

szu­kając przy­jaciół... nie twórz wrogów
                                                                        22 maja 2013, 18:33

lazurowy świt oczu

codzien­ność
to łapa­nie chwil
które so­bie ce­nisz
by żyć

doznania skłaniają
do ciągłego kosztowania

pocieszenie
pobudza do dalszej drogi
by nie wystudzić serca

warkoczem słów
zaplata się najpiękniej

dotykiem skrzydeł mów
sercem wyszeptaj

otwarte dłonie 

                                             
~BlindNiemy  1 stycznia 2014
w dali
niewidzialną serpentyną

ścieli się droga
z białych płatków usłana

wciąż za nią wodzę wzrokiem
napawam sekund urokiem

i z nimi się droczę

mglistą nocą zagubienie
o poranku przebudzenie

będę... tam

gdzie pocałunkiem
wspomnisz
śpiewem duszy zanucisz
zapachem niezapominajki
przypomnisz

tam będę
                                                          ~blindniemy 10 lutego 2014 
wie On i kiedy

Za­pom­niałeś
robaczku

że był czas
kiedy o nie prosiłeś.

A teraz,
i w duszy są słowa
przy których, myśli mil­kną.

Przechodzą między
krop­la­mi deszczu
prze­nikając każde
two­je załama­nie dłoni,
by rozświet­lić wszystko
co zalęknione w tobie.

By dot­knąć i uleczyć
                                                          ~blindniemy 6 grudnia 2012
witka

Dzień pierwszy lubi świra

Nie zauważasz,
bo lek­ce­ważysz.
A... w życiu, naj­lep­sze bu­ziaki to te ofiaro­wa­ne i od­biera­ne
za nic.


Praw­da kłam­stwa

by­leja­kość
o nędznej pod­szew­ce
za no­gi złapa­ne
ku­la­we szczęście
najgłośniej za­wodzi
pier­wsze grając skrzyp­ce

to dob­rze, że ko­biety noszą pier­si przy so­bie
pier­si po­win­ny mieć właści­ciela
zaw­sze w jed­nej oso­bie

far­bo­wa­ne bląądy­ny, to tyl­ko bar­dziej
sztuczne dziew­czy­ny - nie ko­lor włosów ro­zum zdo­bi
gdy ten próbuje zmienić świat, słownymi odrostami

Woj­na

Żywe tru­py, próbują po­ciągnąć za sobą jak naj­więcej swoich ofiar.
A więc płaczą, skomlą, wrzeszczą że nie pot­rze­bują li­to­wa­nia się nad ni­mi.
W głębi duszy, krzyczą przy­tul, po­ciesz.
Gdy ot­rzy­mują ciepło, posądzą o za­nied­ba­nie.

Śla­dy za ni­mi to szer­sze­ni ro­je
tyką pod­par­te uśmie­chy z wa­ty
krnąbrne i liche słabe po­mioty
za­do­wo­lo­ne gdy by­le co i by­le gdzie

płyt­kość, chce być cha­rak­te­rys­tyczna
po­pa­da w skraj­ność, wy­biera i jest
z cha­rak­te­rem, al­bo naiw­na

tusz jej kołderką
nie każdy przeżyje złama­nie kręgosłupa
mo­ral­ne­go

człowiek lu­bi pop­ra­wiać na­wet to,
co i tak jest dob­re, choćby i dla­te­go
pot­ra­fi też wszys­tko spiep­rzyć

oma­sak­ros
za­ku­te­mu w bo­ju przyłbi­ca się pok­rzy­wi
a ro­zu­mu przybędzie, za­ku­ty po­zos­ta­nie
bo się nie od­ku­je


To­perz

bzyknęła mucha koło
nieto­perza ucha
to­perz ją za­bił
dlacze­go nie py­taj
długo po­tem - krwa­wił

by głupot nie wy­ga­dy­wać
wsłuchuj się w życie, nie czy­jeś szu­my

                     
                    recenzja książki  27 kwietnia 2013, 11:34 
 
witka

i właśnie że łap
Pa­na Bo­ga za no­gi :)

a czy wiesz...
że z Pa­nem Bo­giem,
to można hmmm...
cza­sem...
i w kar­ty pogrywać

ale jed­nak rozsądnie jest
za każdym razem
dać Mu wygrać

                                              2 maja 2013, 00:09
witka

naj­więcej do po­wie­dze­nia mają ci
u których wszys­tko już tylko
bywa...
                                              18 maja 2013, 00:15

witka

blind

Co­raz więcej bzdur
a przecież
lu­bię swoją dietę.

A wiesz...
to­bie bardziej
styg­nie obiad

nie ob­wi­niaj się

nig­dy nie lubiłem
z zam­knięty­mi oczyma
jeść ko­muś
z ot­wartej dłoni.

Lu­bię też kawę,

i nie zawsze
słodzę...
                                        17 maja 2013, 00:02
 
przyjaciel

podchodzę

na otarcie
twoich łez

nie na wzięcie
ciebie

to i tak za blisko

o jeden oddech

niewypowiedzianych
myśli i słów

                                ~BlindNiemy 8 lipiec 2013
Déjà vu – spojrzenie

głodnych kamieni
nie ucz latać

ka­mienie w locie
próbują
naśla­dować anioły

anioły w locie
próbują
złapać oddech

raz jeszcze

by powiedzieć
kocham

                               
~BlindNiemy 22 sierpnia 2012
woalka i konfidenci
podniebienia przysmakiem
w poczęstunku słów
formułujesz pocisk
niewielki

gromadzony przedtem
na potem by łgać

naprężeniem strun
uwolniony wyrzut
pustego gniewu

nie chybiasz

kreśląc w planach strategii
określone formy słowne
szydząc uśmiechem
wyprzedzasz o rzęsę
niecentralne zderzenia
dwóch ciał

zliczasz celne strzały
bawisz się rykoszetem
swojej glorii

uwielbia cię samotność
podszeptów
i jak nikt... pusty dźwięk
ukrytych pragnień
zagłuszając s ł o w o
które mówi -
różnicie się

dwoma zdaniami

lecz żadne z was
nie ma... swojego
by w nim trwać
                                      ~BlindNiemy 14 lutego 2014
przymiot wiary

którym się wy­daje
że wiedzą wszystko
na ziemi są bogami

tym którym je­dynie
zda­je się że wiedzą
za­pat­rze­ni są
w ich oczy

nie Ten od gwoździ
i krwi przelanej
rządzi twym umysłem

zatrzaśnięte
księgi rozdziałów
za­mykają kolejne
księgi serc

a ja wiem
i
nic nie wiem

po­zos­tały mi jeszcze oczy
po­sil się
jeśli musisz

                                ~blindniemy 29 października 2012
Kreator stron internetowych - przetestuj